تشکیلات سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان از سه معاونت، سه مدیریت و دبیرخانه های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای فنی استان به شرح ذیل تشكیل شده است که هر واحد عهده دار وظایف تخصصی مرتبط با برنامه های استان می باشند.

درباره ما

بر اساس ساختار تشكیلاتی ابلاغی رئیس جمهور محترم

در خصوص استقرار و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و ایفای نقش آن سازمان در راستای تمركز زدایی و واگذاری اختیارات به استانها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قالب سه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آمار واطلاعات و سه مدیریت ، شامل مدیریت مركز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ، مدیریت اداری ، مالی و پشتیبانی و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه های شورای برنامه ریزی و توسعه شورای فنی استان تشكیل می گردد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان دارای وظایفی به شرح زیر می باشد:

 • هماهنگی و راهبری نظام برنامهریزی استان در چارچوب نظام برنامهریزی كشور.
 • بررسی، تهیه و تدوین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلندمدت، میانمدتو كوتاه مدت استان.
 • تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش كشور متناسب با ظرفیتها و امكانات جغرافیایی استان
 • بررسی،تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای اجرایی امور اشتغال و سرمایهگذاری در استان
 • توسعه و تجهیز منابع استانی با تأكید برحذف وابستگی به درآمدهای نفت و گاز.
 • تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعملهای بودجه سنواتی.
 • نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان.
 • نظارت براجرای طرحهای عمرانی و فنی (تملك داراییهای سرمایهای) ملی و استانی و گزارشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبهبندی و ارزشیابی پیمانكاران،مشاوران و كارشناسان استان وارتقاء و تقویت ظرفیت كمی و كیفی آنها
 • راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح دستگاههای اجرایی استان.
 • راهبری استقرار دولت الكترونیك، چرخه بهرهوری و نظامهای نوین مدیریتی در سطح استان.
 • نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملكرد اعم از برنامهها، سیاستها، فرایندها، فعالیتها و پروژه ها در سطح استان.
 • نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، تدوین ضوابط و معیارهای فنی، در سطح استان.
 • راهبری و اجرایفعالیتهای آماری در چارچوب نظام آماری كشور، تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مكانی استان. انجام وظایف مصرح در ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 1393مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای فنی استان.
 • ظرفیت سازی جهت استفاده از سازوكارهای مشاركت عمومی-غیردولتی در اجرای پروژههای استان
تماس با ما

با ما در خصوص کارهایمان صحبت کنید

اگر می خواهید از خدمات ما اطلاعات بیشتری کسب کنید، یا مشتاق به همکاری با ما هستید، یا حتی اگر سوالی از ما دارید، سازمان ما در تمام روزهای کاری آماده پاسخگویی و همکاری با شما هستند.

آدرس

بندرعباس، چهارراه پگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

شماره های تماس

076-33665341

076-33665342

076-33665343